โรคไข้หวัดในสุนัข ใน USA เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ในช่วงฤดูหนาวนี้ (influenza in dogs)