ข่าวล่ามาเร็ว อ.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร เปลี่ยนแนวทางการลงทุนเป็นสายเทคนิค เล่นกราฟซะแล้ว