กรณีศึกษา : ผู้ติดเชื้อโควิด19 (โอไมครอน) เมษายน 65 และการรับวัคซีน