การแพร่ระบาดของมะเร็งทั่วโลก และเริ่มพบในประชากรที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปีมากขึ้น